Meteen naar de inhoud

Ontwerpen voor een gezonde klimaatbestendige openbare ruimte

Ons ideaal is een prettige leefomgeving voor iedereen. Wij bieden advies en creëren ontwerpen voor een sociale en leefbare openbare ruimte. Onze focus ligt op het realiseren van een gezonde en klimaatadaptieve omgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten. Waarbij ruimte wordt gecreëerd voor water en groen. Het is een omgeving waarin we ons gezamenlijk verantwoordelijkheid voor voelen. Die nauw aansluit bij de behoeften van de mensen die er gebruik van maken.

Voldoen aan de behoeften van nu en de toekomst: Integrale ontwerpen voor een toekomstbestendige leefomgeving

Onze benadering richt zich op integrale ontwerpen die in lijn zijn met de behoeften van de gebruikers en een menselijke maat hebben. Onze ontwerpen zijn realistisch, uitvoerbaar en beheerbaar. Om dit te bereiken, starten we bij voorkeur met een grondige inventarisatie van zowel technische als sociaal-maatschappelijke informatie. In deze fase organiseren we workshops voor zowel de vakdeskundigen van onze opdrachtgever als de sociale stakeholders. Bovendien hechten we veel waarde aan een participatietraject als onderdeel van onze aanpak.

De verkregen inzichten en input verwerken we in een ambitie, die vervolgens wordt vertaald naar een ontwerpvisie en uiteindelijk naar het ontwerp zelf. Hierbij streven we naar een evenwichtige combinatie van beleving, functionaliteit en beheerbaarheid, en zorgen we dat de openbare inrichting aansluit bij de ambities van de gemeente en de stedenbouwkundige visie.

Welzijn en gezondheid als hart van onze ontwerpen

We hebben een uitgebreide ervaring opgebouwd in het integreren van gezondheids- en welzijnsaspecten in onze ontwerpen. In nauwe samenwerking met sociale partners, bewoners en stakeholders werken we aan ontwerpen die goed aansluiten bij de behoeften van gebruikers. We hanteren onze versie van het Model van positieve gezondheid als basis voor een brede en integrale benadering van onze ontwerpopgave. In overleg met de GGD identificeren we de specifieke aandachtspunten in de wijk waar we rekening mee moeten houden. We werken aan praktische oplossingen die de sociale interactie tussen mensen vergroten, beweging stimuleren, de toegankelijkheid verbeteren en bijdragen aan sociale controle, waardoor de veiligheid op straat wordt vergroot.

Klimaatoplossingen voor veerkrachtige projectgebieden

We werken nauw samen met groen- en waterdeskundigen om projectgebieden klimaatbestendig te maken. Op basis van een klimaatstresstest beoordelen we de kwetsbaarheid van een gebied voor extreme neerslag, hitte, droogte en overstroming. Bij het bedenken van een klimaatgerichte openbare inrichting maken we gebruik van geografische data en hittekaarten. Op die manier creëren we schaduwrijke looproutes en koelteplekken met voldoende bomen en ruimte voor de wind. Deze plekken zijn niet alleen veilig en toegankelijk, maar ook aantrekkelijk om te gebruiken, bijvoorbeeld om even te zitten en te ontspannen. Daarbij houden we rekening met beheersaspecten van de klimaatmaatregelen, waardoor onze ontwerpen echt toekomstbestendig zijn.

Circulair denken en ontwerpen voor een duurzame toekomst

We hechten belang aan circulariteit, niet alleen in termen van materiaalhergebruik, maar ook bij het optimaliseren van ontwerpen om maximaal gebruik te maken van natuurlijke en herbruikbare bouwstoffen. We streven naar een efficiënte toepassing van deze materialen. Daarnaast houden we bij het gebruik van nieuwe producten rekening met hun herbruikbaarheid in de toekomst.